Opto-Electronic Engineering
Editorial Board of Opto-Electronic Engineering

Editor-in-chief:

Professor Luo Xiangang 
Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences

 

Executive Editor-in-chief:

Professor Hong Minghui  
National University of Singapore


Members of Editorial Board:
Jiang Wenhan (Academician, Chinese Academy of Engineering)
Lin Xiangdi (Academician, Chinese Academy of Engineering)
Pan Junhua (Academician, Chinese Academy of Engineering)
Xu Zuyan (Academician, Chinese Academy of Engineering)
Yang Guozhen (Academician, Chinese Academy of Science)
Ye Shenghua (Academician, Chinese Academy of Engineering)
Zhao Yijun (Academician, Chinese Academy of Engineering)
Zhou Bingkun (Academician, Chinese Academy of Science)
Zhou Shouhuan (Academician, Chinese Academy of Engineering)
Zhuang Songlin (Academician, Chinese Academy of Engineering)

Cao Zhuangqi (Professor, Shanghai Jiao Tong University, China)
Chen Hongda (Professor, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, China)
Chen Weimin (Professor, Chongqing University, China)
Ding Boyu (Professor, the Chinese Optical Society, China)
Fan Tianquan (Professor, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, China)
Feng Songlin (Professor, Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences, China)
Feng Huajun (Professor, Zhejiang University, China)
Han Kai (Associate Professor, National University of Defense Technology, China)
He Jun (Central South University, China)
Ji Lingfei (Professor, Beijing University of Technology, China)
Li Bincheng (Professor, University of Electronic Science and Technology of China, China)
Li Xiangping (Professor, Jinan University, China)
Li Zhengying (Professor, Wuhan University of Technology, China)
Liu Hongzhong (Professor, Xi'an Jiaotong University, China)
Liu Tiegen (Professor, Tianjin University, China)
Liu Xu (Professor, Zhejiang University, China)
Ma Jiaguang (Professor, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, China)
Ma Junxian (Professor, Shenzhen University, China)
Ni Guoqiang (Professor, Beijing Institute of Technology, China)
Pan Shi (Professor, Dalian University of Technology, China)
Rao Changhui (Professor, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, China)
Rao Yunjiang (Professor, University of Electronic Science and Technology of China, China)
Ren Ge (Professor, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences , China)
Shi Luping (Professor, Tsinghua University, China)
Shum Ping (Professor, Southern University of Science and Technology, China)
Shen Tongsheng (Professor, Academy of Military Sciences PLA, China)
Song Feijun (Professor, China Daheng Group, Inc., China)
Su Xianyu (Professor, Sichuan University, China)
Sun Daoheng (Professor, Xiamen University, China)
Tan Xiaodi (Professor, Fujian Normal University, China)
Tao Ran (Professor, Beijing Institute of Technology, China)
Tong Cunzhu (Professor, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, China)
Wang Yongtian (Professor, Beijing Institute of Technology, China)
Wu Fan (Professor, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, China)
Xing Tingwen (Professor, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, China)
Xu Anshi (Professor, Peking University, China)
Xu Bing (Professor, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, China)
Xu Kaichen (Professor, Zhejiang University, China)
Xu Ting (Professor, Nanjing University, China)
Yang Hu (Professor, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, China)
Yang Li (Professor, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, China)
Yang Wenshu (Professor, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, China)
Ye Tianchun (Professor, Institute of Microelectronics, Chinese Academy of Sciences, China)
Yu Daoyin (Professor, Tianjin University, China)
Zhai Hongchen (Professor, Nankai University, China)
Zhang Guoping (Professor, Central China Normal University, China)
Zhang Shulian (Professor, Tsinghua University, China)
Zhang Yan (Professor, Capital Normal University, China)
Zhang Yudong (Professor, Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, China)
Zhou Rui (Senior engineer, Xiamen University, China)
Zhu Tao (Professor, Chongqing University, China)

Editorial Office Staff: 
Yang Qiming        Pang Hong       Sun Qiuyan       Xie Xiaoping       Xu Lijia