Opto-Electronic Advances
本期封面
论文被引情况(13)
Applied Surface Science, 2019
KeunheeLee, HyungsonKi
optics express, 2019
Zhuqing Zhu, Liu Shi, Shiren Chen, Jing Han, Hengwen Zhang, Miao Li, Hui Hao, Jianjun Luo, Xiaolei Wang, Bing Gu, Yinan Zhang, and Xiangping Li
Applied Physics Express, 2019
Shan He, Ziyang Zhang, Hongliang Liu, Shavkat Akhmadaliev, Shengqiang Zhou, Xuping Wang and Pengfei Wu,
International Journal of Extreme Manufacturing, 2020
Dongshi Zhang, Bikas Ranjan, Takuo Tanaka, and Koji Sugioka
Nanomaterials, 2020
Simon Siebeneicher, Friedrich Waag , Marianela Escobar Castillo , Vladimir V. Shvartsman, Doru C. Lupascu, Bilal Gökce
Applied Materials & Interfaces, 2020
Avik Samanta, Wuji Huang, Hassan Chaudhry, Qinghua Wang, Scott K. Shaw, and Hongtao Ding*
Nanoscale,, 2020
Alexandr Dostovalov , Kirill Bronnikov , Victor Korolkov , Sergey Babin , Eugeny Mitsai , Alexandr Mironenko , Michail Tutov , Dongshi Zhang , Koji Sugioka , Jovan Maksimovic , Tomas Katkus , Saulius Juodkazis , Alexey Zhizhchenko and Aleksandr Kuchmizhak
Nanoscale,, 2020
Erik M. Garcella, Subhash C. Singh, Huiyan Lia, Bin Wangb, Sohail A. Jalilab and Chunlei Guo
Materials Science and Engineering: R: Reports, 2020
E.Stratakis, J.Bonse, J.Heitz, J.Siegel, G.D.Tsibidis, E.Skoulasa, A.Papadopoulos, A.Mimidis, A.-C.Joel, P.Comanns, J.Krüger, C.Florian, Y.Fuentes-Edfuf, J.Solis, W.Baumgartner
相关论文