Opto-Electronic Advances
本期封面
论文被引情况(28)
Opto-Electronic Advances, 2019
Xiaoliang Ma, Mingbo Pu, Xiong Li, Yinghui Guo, Xiangang Luo
ACS Photonics, 2019
Giuseppe Marino, Carlo Gigli, Davide Rocco, Aristide Lemaître, Ivan Favero, Costantino De Angelis, Giuseppe Leo
Nanoscale, 2019
Yun-Hang Qiu, Kai Chen, Si-Jing Ding, Fan Nan, Yong-Jie Lin, Jia-Xing Ma, Zhong-Hua Hao, Li Zhou , Qu-Quan Wang
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Nano Lett., 2019
Jürgen D. Sautter, Lei Xu, Andrey E. Miroshnichenko, Mykhaylo Lysevych, Irina Volkovskaya, Daria A. Smirnova, Rocio Camacho-Morales, Khosro Zangeneh Kamali, Fouad Karouta, Kaushal Vora, Hoe H. Tan, Martti Kauranen, Isabelle Staude, Chennupati Jagadish, Dragomir N. Neshev, Mohsen Rahmani
Optics Communications, 2019
RuoyuShi, JiaoJiao, JishengTong, YongBo, LeijunZhang, ChaoXiong, QingZhao
Quantum Photonics, 2019
Alexey V. Krasavin, Pavel Ginzburg, Anatoly V. Zayats
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Nanophotonics, 2019
A Vaskin, R Kolkowski, AF Koenderink, I Staude
Applied Physics Express, 2019
Yi Ou, Ming Zhang, Fei Zhang, Jixiang Cai , Honglin Yu
Journal of Physics D: Applied Physics, 2019
Chengjun Zou , Jürgen Sautter, Frank Setzpf,t , Isabelle Staude
arXiv, 2019
V. Bruno, C. DeVault, S. Vezzoli, Z. Kudyshev, T. Huq, S. Mignuzzi, A. Jacassi, S. Saha, Y.D. Shah, S.A. Maier, D.R.S. Cumming, A. Boltasseva, M. Ferrera, M. Clerici, D. Faccio, R. Sapienza, V.M. Shalaev
Laser Science, 2019
Paul Dichtl, Sylvain D. Gennaro, Yi Li, Stefan A. Maier, Rupert F. Oulton
2019 21st International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 2019
S. Calvez, G. Lafleur, O. Stepanenko, A. Arnoult, A. Monmayrant, H. Camon, G. Almuneau
Journal of Physics D: Applied Physics, 2019
Xiangang Luo, Mingbo Pu, Xiong Li, Yinghui Guo, Xiaoliang Ma
Photonics, 2019
Qingchen Yuan, Liang Fang, Hanlin Fang, Juntao Li, Tao Wang, Wanqi Jie, Jianlin Zhao*, and Xuetao Gan*
, 2020
Costantino De Angelis, Giuseppe Leo, Dragomir N. Neshev
Optics express, 2020
Yingli Ha, Yinghui Guo, Mingbo Pu, Fei Zhang, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Mingfeng Xu, and Xiangang Luo
Arxiv, 2020
Irina I. Volkovskaya, Lei Xu, Lujun Huang, Alexander I. Smirnov, Andrey Miroshnichenko
Opto-Electronic Advances, 2020
Aiqin Hu, Shuai Liu, Jingyi Zhao, Te Wen, Weidong Zhang, Qihuang Gong, Yongqiang Meng, Yu Ye, Guowei Lu,*
Advanced Optical materials, 2020
Shridhar Manjunath Mingkai Liu Vidur Raj Rifat A. Aoni David A. Powell Ilya V. Shadrivov Mohsen Rahmani
Published online by Cambridge University Press: 11 March 2020, 2020
Thomas Pertsch (a) and Yuri Kivshar (a)
Opto-Electronic Advances, 2020
Kaihua Dou, Xin Xie, Mingbo Pu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Changtao Wang, Xiangang Luo
Physical Review Letters, 2020
V. Bruno, C. DeVault, S. Vezzoli, Z. Kudyshev, T. Huq, S. Mignuzzi, A. Jacassi, S. Saha, Y. D. Shah, S. A. Maier, D. R. S. Cumming, A. Boltasseva, M. Ferrera, M. Clerici, D. Faccio, R. Sapienza, and V. M. Shalaev
Materials Science and Engineering: R: Reports, 2020
Jiahao Yan, Xinyue Liu, Churong Ma, Yingcong Huang, Guowei Yang
光电工程, 2020
Dai Chengwei, Yan Chao, Zeng Qingyu, Li Xiong, Guo Yinghui, Pu Mingbo, Wang Changtao, Luo Xiangang
, 2020
Lei Xu, Mohsen Rahmani, David A. Powell, Dragomir Neshev, Andrey E. Miroshnichenko
相关论文