Opto-Electronic Advances
本期封面
论文被引情况(4)
塑性工程学报, 2019
吴嘉俊, 赵吉宾, 乔红超, 胡太友, 李松夏
Optik, 2019
JiajunWu, JibinZhao,HongchaoQiao,YinuoZhang, XianliangHu
Opto-Electronic Advances, 2019
Liu Xuejun, Wu Jiajun, Qiao Hongchao, Zhao Jibin, Li Changyun, Zhang Yinuo, Wan Lanjun
光电工程, 2019
刘学军, 吴嘉俊, 乔红超, 赵吉宾, 李长云, 张旖诺, 万烂军
相关论文