Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(20)
Chemical Society Reviews, 2019
Xiangang Luo, Dinping Tsai, Min Gu , Minghui Hong
Optics & Laser Technology, 2019
Xue-PengZhan, Meng-YaoHou, Fu-ShuaiMa, YueSu, Jie-ZhiChen, Huai-LiangXu
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Coatings, 2019
Rui Zhou , Fei Shen , Jingqin Cui , Yonggang Zhang , Huangping Yan , Segovia Sanchez Juan Carlos
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
ACS Applied Materials & Interfaces, 2019
Chunhua Zhou, Guiyuan Cao, Zhixing Gan, Qingdong Ou, Weijian Chen, Qiaoliang Bao, Baohua Jia, Xiaoming Wen
Frontiers in Optics + Laser Science APS/DLS, 2019
Guiyuan Cao, Han Lin, Xiaosong Gan, Baohua Jia
SPIE, 2019
Chunhua Zhou, Guiyuan Cao, Zhixing Gan, Qingdong Ou, Qiaoliang Bao, Baohua Jia, Xiaoming Wen
ACS Applied Materials & Interfaces, 2019
Guiyuan Cao, Han Lin*, Scott Fraser, Xiaorui Zheng, Blanca Del Rosal, Zhixing Gan, Shibiao Wei, Xiaosong Gan, and Baohua Jia*
SPIE, 2020
Junshen Xu, Enhao Gong, Jiahong Ouyang, John Pauly, Greg Zaharchuk
Materials, 2020
Nasiłowska B, Bogdanowicz Z, Sarzyński A, Skrzeczanowski W, Djas M, Bartosewicz B, Jankiewicz BJ, Lipińska L, Mierczyk AZ
Nanophotonics, 2020
Wei Fang , Jian Lei , Pengda Zhang , Fei QinORCID iD: https://orcid.org/0000-000-0- , Meiling Jiang , Xufeng Zhu , Dejiao Hu , Yaoyu Cao and Xiangping Li
Optics letters, 2020
Xufeng Zhu, Wei Fang, Jian Lei, Zhangyin Li, Fei Xie, Yaoyu Cao, Yaping Zhang, Fei Qin, and Xiangping Li
, 2020
Atirek Gaur , Rajendra Kumar Duchaniya
Materials, 2020
Barbara Nasiłowska, Zdzisław Bogdanowicz, Antoni Sarzyński, Wojciech Skrzeczanowski, Małgorzata Djas, Bartosz Bartosewicz, Bartłomiej J. Jankiewicz, Ludwika Lipińska, Zygmunt Mierczyk
Chinese Optics Letters, 2020
Tieshan Yang (杨铁山), Han Lin (林瀚), Baohua Jia (贾宝华)*
International Conference on Optical Instruments and Technology, 2019
Xueyan Li, Shibiao Wei, Han Lin, Yuejin Zhao, Baohua Jia
Advanced Materials, 2020
Ziyu Wang Tieshan Yang Yupeng Zhang Qingdong Ou Han Lin Qianhui Zhang Huanyang Chen Hui Ying Hoh Baohua Jia Qiaoliang Bao
Related Articles